Advanced Custom Fields Repeater Field Addon

by le quyen in , , on 12 Tháng Tư, 2020

Trường lặp lại cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể được lặp đi lặp lại trong khi chỉnh sửa nội dung!

Bất kỳ loại trường nào cũng có thể được thêm dưới dạng trường con cho phép bạn tạo và quản lý dữ liệu rất tùy chỉnh một cách dễ dàng!

Sử dụng mẫu

Trường lặp lại về cơ bản là một trình bao bọc cho một nhóm các trường con, do đó, để lặp qua các hàng dữ liệu và nhắm mục tiêu các giá trị trường phụ, bạn phải sử dụng một vài hàm bổ sung.

Get all Utilities for almost free | GPLCrafter

Advanced Custom Fields Repeater Plugin - WordPress - YouTube

0 Sale

Share Now!