Các Đoạn Code Functions Hay Cho Woocommerce Và Sản Phẩm Phần 2

Thuộc Thủ thuật Wordpress Vào 20 Tháng Chín, 2020 Bởi qlythemesach

Chào đọc giả của Theme Sạch. Trong bài viết trước. Mình đã giới thiệu đến các bạn Các Đoạn Code Functions Hay Cho Woocommerce Và Sản Phẩm Phần 1. Chắc hẳn các đoạn mã functions này cũng giúp ích được ít nhiều trong việc hỗ trợ bạn tùy biến giao diện wordpress phù hợp với nhu cầu sử dụng hơn. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần 2 của chủ đề này. Các Đoạn Code Functions Hay Cho Woocommerce Và Sản Phẩm Phần 2

Các Đoạn Code Functions, Mã Functions

Đầu tiên, để hiểu function hay Functions.php là gì. Bạn hãy xem bài viết này trước nhé: File Functions Là Gì? Cách Sử Dụng File Function

Mã Functions Tự Thêm Các Tỉnh Thành Vào Woocommerce

/**
* Thay The YY Thanh Ma Quoc Gia – THEMESACH.COM
*/
add_filter( ‘woocommerce_states’, ‘custom_woocommerce_states’ );

function custom_woocommerce_states( $states ) {

$states[‘XX’] = array(
‘YY1’ => ‘State 1’,
‘YY2’ => ‘State 2’
);

return $states;
}

Code Functions Thay Đổi Số Lượng Ảnh Thumbnail Trong Sản Phẩm

add_filter ( ‘woocommerce_product_thumbnails_columns’, ‘xx_thumb_cols’ );
function xx_thumb_cols() {
return 4; // .last class applied to every 4th thumbnail
}

Đoạn Functions Hiển Thị Ảnh Đại Diện Cho Danh Mục Sản Phẩm Ở Trang Danh Mục Sản Phẩm

add_action( ‘woocommerce_archive_description’, ‘woocommerce_category_image’, 2 );
function woocommerce_category_image() {
if ( is_product_category() ){
global $wp_query;
$cat = $wp_query->get_queried_object();
$thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, ‘thumbnail_id’, true );
$image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id );
if ( $image ) {
echo ‘<img src=”‘ . $image . ‘” alt=”” />’;
}
}
}

Mã Functions Sửa Đường Link Chuyển Tiếp Của Nút Add To “Cart“

add_filter(‘add_to_cart_redirect’, ‘custom_add_to_cart_redirect’);

function custom_add_to_cart_redirect() {
/**
* Replace with the url of your choosing
* e.g. return ‘http://www.THEMESACH.com/’
*/
return get_permalink( get_option(‘woocommerce_checkout_page_id’) );
}

Đoạn Functions Kéo Dài Field Nhập Địa Chỉ

add_filter(‘woocommerce_billing_fields’, ‘custom_woocommerce_billing_fields’);

function custom_woocommerce_billing_fields( $fields ) {

$fields[‘billing_address_1’][‘class’] = array( ‘form-row-wide’ );

$fields[‘billing_address_2’][‘class’] = array( ‘form-row-wide’ );

return $fields;
}

Mã Functions Vòng Lặp Hiển Thị Sản Phẩm

<ul class=”products”>
<?php $args = array( ‘post_type’ => ‘product’,
‘posts_per_page’ => 12
);
$loop = new WP_Query( $args );
if ( $loop->have_posts() ) {
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
woocommerce_get_template_part( ‘content’, ‘product’ );
endwhile;
} else {
echo __( ‘No products found’ );
}
wp_reset_postdata();
?>
</ul>

<!–/.products–>

Đoạn Functions Sửa Số Lượng Sản Phẩm Hiển Thị Ở Mỗi Trang

// Display 24 products per page. Goes in functions.php
add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return 24;’ ), 20 );

Mã Functions Xóa Menu Tùy Chỉnh Kiểu Sắp Xếp Sản Phẩm

remove_action( ‘woocommerce_before_shop_loop’, ‘woocommerce_catalog_ordering’, 30 );

Code Functions Ẩn Sản Phẩm Liên Quan

/*
* wc_remove_related_products-THEMESACH.COM
*
* Clear the query arguments for related products so none show.
* Add this code to your theme functions.php file.
*/
function wc_remove_related_products( $args ) {
return array();
}
add_filter(‘woocommerce_related_products_args’,’wc_remove_related_products’, 10);

Mã Functions Đưa Mô Tả Sản Phẩm Vào Bên Dưới Ảnh Sản Phẩm

add_action(‘woocommerce_after_shop_loop_item_title’,’woocommerce_template_single_excerpt’, 5);

Code Functions Tắt Chức Năng Mã SKU

add_filter( ‘wc_product_sku_enabled’, ‘__return_false’ );

Vừa rồi Theme Sach đã giới thiệu cho bạn một số đoạn Functions khá hay. Hy vọng nó sẽ giúp bạn tùy biến được website của mình để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Và nếu vẫn cần nhiều tính năng mở rộng hơn nữa. Bạn hãy ghé qua Kho Plugin WordPress Premium Bản Quyền của Theme Sạch Nhé.

Chia Sẻ Ý Kiến Của Bạn Về Theme/Plugin Này Tại Đây Nhé !

Translate »